1. Inschrijving

Uw inschrijving is strikt persoonlijk en uw handtekening impliceert akkoordverklaring met de cursusvoorwaarden. Ook uw aanmeldingen per e-mail impliceren akkoordverklaring met de cursusvoorwaarden.

 1. Bevestiging van inschrijving

Elke cursist(e) ontvangt na inschrijving een bevestiging en een factuur. In deze bevestiging worden het cursustype en de aanvang van de cursus vermeld.

 1. Aantal inschrijvingen

“De Groene Jade” behoudt zich het recht voor, indien het aantal inschrijvingen voor een cursus daartoe aanleiding geeft, afwijzend over uw inschrijving te beslissen. Indien het aantal inschrijvingen daartoe reden geeft is “De Groene Jade” gerechtigd om cursussen door te schuiven naar een latere datum of in het uiterste geval te annuleren.

 1. Cursusregels

Iedere cursist(e) dient zich te conformeren aan alle besluiten en maatregelen die “De Groene Jade” in het algemeen heeft genomen. Indien een cursist(e) zich tijdens de les misdraagt, kan hem of haar door de docent verdere deelneming aan de les en de volgende lessen worden ontzegd.

 1. Verzuim

Absentie van een cursist(e) tijdens de cursus ontheft de cursist(e) niet van de verplichting tot betaling. Verzuim van één of meerdere lessen geeft geen recht op gedeeltelijke of gehele restitutie.

 1. Lesmateriaal

Het lesmateriaal voor een cursus wordt verzorgd door “De Groene Jade” en mag men behouden. Verkoop en/of geheel of gedeeltelijk overnemen is echter verboden, mits schriftelijke toestemming door “De Groene Jade” is verleend.

 1. Reis- en verblijfskosten

Reis- en verblijfskosten zijn niet in het cursusgeld inbegrepen.

 1. a) Betalingsvoorwaarden

Elke cursist(e) ontvangt na inschrijving een bevestiging en een factuur, als gesteld in voorwaarde 2. De betaling van de cursusgelden dient vooraf aan de cursus te worden voldaan. Waarbij rekening gehouden dient te worden met voorwaarde 9 en 10.

 1. b) Inningskosten

Alle door “De Groene Jade” te maken kosten voor inning van achterstallige cursusgelden zijn voor rekening van de cursist(e).

 1. Tijdsduur cursusovereenkomst

De cursusovereenkomst gaat in vanaf het moment van ontvangst van het inschrijfformulier door “De Groene Jade”. Dit kan alleen schriftelijk, per brief of per e-mail geschieden. Vanaf die dag ontstaat de verplichting van de cursist(e) tot betaling van het gehele cursusgeld met inachtneming van het gestelde in de annuleringsregeling (zie voorwaarde 10, vroegtijdige beëindiging van een cursus). De overeenkomst eindigt op het moment dat de cursus waarvoor men zich heeft ingeschreven, wordt afgesloten.

 1. Voortijdige beëindiging van een cursus

Een eventuele opzegging kan alleen schriftelijk, per brief of per e-mail geschieden, waarbij rekening gehouden dient te worden met het volgende: bij annulering van een cursusovereenkomst tot één maand voor aanvang van de betreffende cursus wordt 10% van het cursusbedrag in rekening gebracht met een minimum van € 15,00. Bij annulering binnen twee weken voor aanvang wordt 50% van het cursusbedrag in rekening gebracht. Bij annulering op of na de startdatum van de cursus zijn wij genoodzaakt de volledige kosten bij u in rekening te brengen en worden betaalde kosten niet gerestitueerd. Vervanging van deelname aan een cursus door een derde is mogelijk tegen betaling van € 25,00 administratiekosten. Een aanvraag voor vervanging moet echter uiterlijk vijf werkdagen voor aanvang van de cursus schriftelijk worden ingediend en dient dan ook in ons bezit te zijn.

 1. Veiligheid/-aansprakelijkheid

Iedere deelnemer dient te zijn verzekerd tegen financiële gevolgen van ongevallen en andere schade, veroorzaakt of opgelopen tijdens de cursus en tijdens de heen- en terugreis. “De Groene Jade” aanvaardt geen aansprakelijkheid binnen en buiten rechte, voor onmiddellijke gevolgen van deelnemers aan een onder haar auspiciën georganiseerde opleiding of instructie. Dit geldt ook voor enig gevolg van het niet onverwijld uitvoeren en het juist opvolgen van, door of namens de leiding gegeven aanwijzingen of onjuist gebruik van het gehuurde of ter praktijkoefening te gebruiken materiaal.

 1. Geschillen

Eventuele geschillen voortvloeiende uit of verband houdend met de overeenkomst waarop deze cursusvoorwaarden van toepassing zijn of op de betreffende cursusvoorwaarden en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als van juridische aard, zullen worden beslist door de volgens de normale competentieregels bevoegd Burgerlijk Rechter.

 1. Rechten en verplichtingen

De wederzijdse rechten en verplichtingen uit de overeenkomst, eindigen zodra de overeenkomst is ontbonden.

14. Overige bepalingen

Alle gegevens die op de website staan vermeld, worden geacht tot deze cursusvoorwaarden te behoren. Adviezen en werkmethodes garanderen geen verbetering en mogen uitsluitend worden gebruikt in aanvulling op en nooit in plaats van reguliere behandelwijze.